Inici del Contingut

Objectius i competències

Objectius formatius

 1. El títol de Filologia Hispànica ha de procurar un coneixement racional i crític de les tradicions literàries en llengua espanyola, des de l'origen, per poder comprendre el present.
 2. Adquirir un coneixement bàsic de les principals característiques de la llengua espanyola en una perspectiva sincrònica i diacrònica.
 3. Proporcionar un coneixement bàsic dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi principals de l'especialitat; és a dir, examinar críticament qualsevol font lingüística i literària i manejar els mitjans de recerca, identificació, selecció i recollida d'informació.
 4. Adquirir un coneixement bàsic dels conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació lingüística.
 5. Els titulats i les titulades en Filologia Hispànica s'han de saber expressar amb claredat i coherència, emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina, així com tindre coneixement d'altres idiomes.
 6. Els titulats i les titulades han d'haver adquirit les competències laborals que els permetin desenvolupar les seues funcions en organismes públics i privats, mitjans de comunicació o en altres empreses que pertanyin a la indústria, amb solvència i professionalitat.

Competències

Competències generals

Competències personals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Raonament crític.
 • Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà.

Competències sistèmiques

 • Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions personals.
 • Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.

Competències instrumentals

 • Capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com amb una o més llengües estrangeres.
 • Capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari o professional.

Competències específiques

Competències lingüístiques personals

 • Domini crític de la llengua espanyola des de les diferents perspectives gramaticals: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.
 • Capacitat d'analitzar i de reflexionar sobre l'estructura i el funcionament de la llengua espanyola i capacitat per entendre i identificar diferents registres i variants dialectals.
 • Coneixement del pensament lingüístic i capacitat de discriminar de manera crítica entre les diferents teories per aplicar-les a l'estudi científic de la llengua.

Competències literàries personals

 • Coneixement dels principals textos, autors i moviments literaris en llengua espanyola, així com la seua evolució històrica i el seu context literari i sociolingüístic.
 • Coneixement de la teoria literària, els seus corrents, la seua evolució, la seua metodologia i les seues categories, incloent-hi els gèneres i altres formes literàries.
 • Consciència crítica de les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària del món hispànic.

Competències lingüístiques i literàries instrumentals

 • Coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística i altres recursos associats al procés de creació literària i a l'optimització dels objectius de la comunicació oral i escrita en llengua espanyola.
 • Capacitat d'analitzar, avaluar i corregir, gramaticalment i estilísticament, textos orals i escrits en llengua espanyola.
 • Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de participar en el disseny de processos de comunicació interpersonal de masses amb finalitats informatives, persuasives, didàctiques o comercials.