Inici del Contingut

Acreditació de la tercera llengua

Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors, provinents de batxillerat (amb PAU) o de cicles formatius de grau superior han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa. (Per a més informació consulteu el següent enllaç  acreditació d’una tercera llengua)